Warning: The magic method OCDI\OneClickDemoImport::__wakeup() must have public visibility in /var/www/vhosts/acrfilo.com/httpdocs/wp-content/plugins/caleader-demo-installer/inc/OneClickDemoImport.php on line 128

Deprecated: Required parameter $meta follows optional parameter $end in /var/www/vhosts/acrfilo.com/httpdocs/wp-content/plugins/caleader-listing/search-form.php on line 15

Deprecated: Required parameter $endpoint follows optional parameter $args in /var/www/vhosts/acrfilo.com/httpdocs/wp-content/plugins/caleader-core/breadcrumb-navxt/class.bcn_rest_controller.php on line 64
ACR Filo Aydınlatma Metni – ACR Filo Kiralama

ACR Filo Aydınlatma Metni

ACR FİLO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİ KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU
ACR FİLO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ (”Şirket”) olarak sizlerin kişisel verilerinin,
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında işlenmesi ve korunması için azami özen ve yükümlülüklerimizle hareket ettiğimizi belirtmek isteriz.

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla “Kanun” ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde www.acrfilo.com adlı web sitemiz ve info@acrfilo.com mail adresi vasıtasıyla tarafımızla paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları ile ilgili daha detaylı bilgilere web sitemizde yer alan “Acr Filo Kiralama Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası”ndan ulaşabilirsiniz.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMAÇLARI
“Kanun”un 4. Maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” ve 5.maddesinde belirtilen “Kişisel Veri İşleme Şartları” çerçevesinde www.acrfilo.com adlı web sitemiz ve info@acrfilo.com mail adresi vasıtasıyla tarafımızla paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ihtiyaçlarınız doğrultusunda tanıtılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak üzere gerekli çalışmaların yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi için iletişim kurabilmek amacıyla işlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILABİLECEĞİ TARAFLAR VE PAYLAŞIM AMAÇLARI
“Kanun”un 8.maddesinde belirtildiği üzere; “Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.”
Ancak “Kanun”un 8.maddesi 2.fıkrasında, “Kişisel veriler; 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.”

“Kanun”un 5.maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen,

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Şartlarından birinin bulunması halinde ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın aktarılabileceği belirtilmiştir.

Bu bağlamda, www.acrfilo.com adlı web sitemiz ve info@acrfilo.com mail adresi vasıtasıyla tarafımızla paylaştığınız kişisel verileriniz;

 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için sadece
  hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.
  Hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar haricinde kişisel verileriniz aktarılmamaktadır.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, www.acrfilo.com linkinde yer alan “İletişim Formu”, “Operasyonel Kiralama Talebi Formu” ve şirket resmi e-mail adresi olan info@acrfilo.com adresine kişisel veri gönderilmesi durumunda söz konusu iletişim vasıtası kanallarıyla toplanmaktadır.
www.acrfilo.com linkinde yer alan iletişim formu, operasyonel kiralama talebi formu ve şirket resmi e-mail adresi olan info@acrfilo.com adresi kapsamında toplanan kişisel verileriniz, “Kanun”un 5.maddesinde belirtilen “Kişisel Veri İşleme Şartları” çerçevesinde açık rızanız olmaksızın işlenmemektedir.
Ancak aynı maddenin 2. Fıkrasında belirtilen,

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

şartlarından birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası bulunmaksızın işlenebileceği belirtilmiştir.

Bu bağlamda, www.acrfilo.com adlı web sitemiz ve info@acrfilo.com mail adresi vasıtasıyla tarafımızla paylaştığınız kişisel verileriniz “Kanun”un 5.maddesi 2.fıkrasında belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Sebeplerine dayanılarak “Kanun”da öngörülen süreler kapsamında işlenmektedir.

5. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI
Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek tarafınıza dönüş sağlanacaktır.

“Kanun”un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak;
a. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç. Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e. “Kanun” ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ. Kişisel verilerin “Kanun”a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

6. HAKLARIN KULLANILMASI
Veri sahibi olarak yukarıda bahsi geçen haklarınızı aşağıdaki yollardan herhangi biri ile
kullanabilirsiniz.

 • info@acrfilo.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.
 • Islak imzalı dilekçenizi “Acarlar Mah. Şenkaya Çıkmazı Sok. No:2/5 Beykoz / İSTANBUL” adresine iadeli taahhütlü posta gönderebilirsiniz.
 • Dilekçenizi elektronik imza ile imzalayarak acrfilokiralama@hs01.kep.tr adresine
  kayıtlı elektronik posta gönderebilirsiniz.
  Ancak yukarıda sayılan haklarınızın üçüncü kişiler vasıtasıyla kullanabilmeniz için, veri sahibi olarak noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname ile yetkilendirdiğiniz kişilerin vekâletnamelerini iletmesi gerektiği hususunu ayrıca belirtmek isteriz.

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.